Ο κοινός μας πίνακας


  • Οι εκπαιδευτές δημιουργούν σελίδες τις οποίες συμπληρώνουν οι ίδιοι ή οι εκπαιδευόμενοι.
  • Επίσης κάνουμε οικονομία στη δημιουργία σελίδων κοιτάμε πρώτα αν μπορούμε να συμπληρώσουμε μια ήδη υπάρχουσα.
  • Ειδικότερα:
    • Στις τάξεις μπαίνουν διδακτικά σενάρια που δημιουργούν οι εκπαιδευόμενοι στο πλαίσιο της επιμόρφωσης
    • Το εκπαιδευτικό υλικό προέρχεται κυρίως από τους εκπαιδευτές αλλά και από τους εκπαιδευόμενους